Page 6 - Vellingeposten nr 1 2019
P. 6

6
      Anders Billing

      Nu leder han Sveriges
      näst största bokhandelskedja


      Från och med årsskiftet har  vecka i Göteborg eller genom  inköpsställen kvar under en
      bokhandelsorganisationen  besök hos någon av våra bok- längre tid. Vi säkerställer
      Ugglan utökats från 58 till 92  handlarmedlemmar.       fortlevnaden för den fysiska
      fysiska bokhandlare, detta ge-              bokhandelskåren. Det är ett
      nom en sammanslagning av  Vad är de största     värde för bokkonsumenten och
      Ugglan och JB-gruppen. Ugg- utmaningarna för Ugglan?  många, vem man än frågar, vär-
      lan blir därmed den största,  -Att öka lönsamheten för Ugg- desätter tillgången till en lokal
      landsomfattande  bokhan-  lans medlemmar. Förlagen   bokhandel. Ugglan kan genom
      delskedjan. Ugglan leds av  får inte fler kunder genom vår  större inköp hålla en konkur-
      Anders Billing, välkänd bok- sammanslagning men får en  renskraftig prisbild på orterna
      handlare på Toppengallerian  motpart , och inte två. Vår ut- utanför de stora tätorterna.
      i Höllviken.        maning är att leverera mot för-
                    lag och leverantörer, att få en  Hur ser nya Ugglan ut om tre år?
      Varför en sammanslagning,  utväxling på Ugglans grupp- - --Vi har fått med ytterligare
      Anders Billing?                                                                  känsla och dessutom få bättre  några bokhandlare i fören-
      -Detta har vi diskuterat länge  resultat på de kampanjer vi gör.  ingen, vi har fått en struktur
      men tiden, med ökad kon-  En stark fysisk bokhandel bety- på kampanj- och marknadssi-
      kurrens från näthandeln och  der mycket för förlagens mark- dan utan att förta den enskilda
      centrumhandelns förändring,  nadsföring och för författarnas  bokhandelns profil. Vi hoppas
      tvingade oss att forcera för- exponering av sina böcker.  också att vi har fått en stabilitet
      handlingarna. Efter ett halvt  Den fysiska bokhandeln är  på medlemssidan, både ekono- Anders Billing leder numera
      år var vi överens och från och  motor för försäljning på nätet,  miskt och arbetsmässigt. Det är  Sveriges största bokhandelskedja
      med årsskiftet så är den nya  på varuhus eller andra kanaler.                                                                      viktigt om man skall attrahera  med och hyresförhandla och  problem som inte bara berör
      Ugglan flygfärdig. Vi kom- ” Ugglan kan genom större in- den yngre generationen att gå  även gått in som borgenärer. I  bokhandeln utan handeln i all-
      mer att ha ett kansli centralt i  köp hålla en konkurrenskraftig  in i bokhandlarbranschen. Vi  många fall, trots att den lokala  mänhet. Banker, handeln och
      Göteborg med två anställda.  prisbild…”         har ett jätteproblem idag att  bankmannen har kännedom om  fastighetsägare måste samarbe-
      Ugglans interna ekonomifunk-               bankerna är avigt inställda  personen som sitter på andra  ta annars dör handeln sotdöden
      tioner som omsluter knappt 14  Vad innebär sammanslagningen  till att hjälpa nästa generation  sidan skrivbordet och känner  i mindre samhällen. Vi skapar
      miljoner stannar kvar på Ugg- för bokhandelskunden?   bokhandlare att ta över. I Ugg- den lokala bokhandelns för- ett stort samhällsproblem om
      lans kontor på Falsterbovägen i  -Jag kan med en viss stolt- lan har vi faktiskt - och det  ankring på orten, så blir det  landsbygden utarmas.
      Höllviken. Som VD för Ugglan  het säga att tack vare Ugglan  känns gott i hjärtat - hjälpt ett  nej i bankens högre instans.
      tillbringar jag i snitt 1 dag per  kommer vi ha många fysiska  antal butiker genom att sitta  Det finns ett stort fundamentalt  Text&foto GÅ

                                          Qvist’s glasmästerier i skåne

                                                 Traditionellt glasmästeri


                                           Kompletta

                                           fönster-

                                           montage!
                                                                    20%
                                                                   rabatt

                                                                   på byte av
                                          FÖNSTER & GlaS:                  kondenserade
                                          Vellinge 040-42 65 25, fax: 42 65 27         isolerglas
                                          S Sandby 046-584 62, fax: 572 12

                                                          Vi hjälper dig med
                                                           allt inom fönster!

                                                           Vellinge • Södra Sandby


                                                                       Vi säljer:


                                                www.qvistsglasmasteri.se
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11