Page 4 - Vellingeposten nr 1 2019
P. 4

4
      Hur mår Vellingebostäder?
       Drygt ett och ett halvt år har gått sedan Christer Tede-
       stål tillträdde som ny VD för Vellingebostäder.
       Hur har det gått? Hur mår Vellingebostäder idag?
       Vad har man åstadkommit under de senaste
       arton månaderna?
       - Tack Vellingebostäder mår alldeles utmärkt, svarar
       Christer Tedestål med ett leende.

      Jordholmen bebos      Furan, väntar gården från1800-talet
      idag av 78 familjer     på nytt liv. Christer Tedestål säger
      Under perioden har Jordholmen i  att man har låtit projekteringen ta
      Västra Ingelstad färdigställts. I maj  tid:
      var det inflyttning i 30 av bostäder- - Först då blir det precis så bra som
      na. I september befolkades kvarva- vi vill. Det ska passa näringslivets
      rande 48 bostäder.     behov i Vellinge. Det ska fungera
      - Vi fick ofta frågan om man verk- med grannarna. Den nya byggna-
      ligen kunde bygga så ”långt ute på  tionen ska klara de tuffa kraven
      landet” och tro att folk ville flytta  på att smälta in i gårdens stil. Nu
      dit. Svaret är ett rungande ja. Det  är alla beslutshandlingar klara för  En nöjd VD på
      var mycket enkelt att hyra ut de 78  styrelsen att klubba igenom den här  Vellingebostäder AB,
      bostäderna på Jordholmen. Natur- månaden.        Christer Tedestål.
      ligtvis spelar pågatågsstationen en  Furan kommer att rymma 40 kon- Foto Vellingebostäder AB
      viktig roll. På tio minuter är man  torsplatser, varav hälften upptas av
      i Malmö. Men vi pratar också om  Vellingebostäder. Övriga ska hyras
      ett aktivt föreningsliv, fina och  ut till företagare och företag. Ett
      moderna hus med stort hållbarhets- tiotal under fastare villkor. De sista
      tänk, laddstolpar och poolbil, där  tio platserna är färdigmöblerade
      vi betalar medlemskapet i Sunfleet.  arbetsplatser dit man kommer
      Slutligen talar vi just om det fak- med sin laptop och jobbar under
      tum att det är ”ute på landet”. Un- en kortare eller längre period.
      der fjolåret fick de 800 invånarna i  Furan innefattar också en cafédel
      Västra Ingelstad 200 nya grannar,  och reception.
      en ökning med 25 procent! kom- - Om allt går enligt planerna ska
      menterar Christer Tedestål. Furan stå klar sista kvartalet 2020,
                    kommenterar Christer Tedestål.
      Östra Grevie
      – första spadtaget i november Fädriften i Falsterbo
      I november togs första spadtaget  Fädriftens 28 befintliga lägenheter
      till sexton nya lägenheter i Östra  ska få sällskap av ytterligare tolv
      Grevie, också där alldeles i närhe- bostäder i form av gathus, uppförda                         Västra Ingelstad
      ten av pågatågsstationen.  på ytor som tidigare varit magert
      - Inflyttning är beräknad till de- utnyttjad parkering.
      cember 2019. Också här månar vi  - Dialogen med befintliga hyresgäs- Kommersiella lokaler stadsbolag för att få veta hur nöjda  kemål. Det känns fantastiskt roligt
      starkt om hållbarheten. Det är trä- ter har varit tät. Nu smalnar gatan  Vellingebostäders fastighetsbe- eller missnöjda hyresgästerna är.  och bra, säger Christer Tedestål.
      hus med stenfasader, solpaneler på  av, inbjuder inte längre till höga  stånd utgörs till två tredjedelar av  Vellingebostäder har inte gjort nå- Bland de punkter där man nu bättre
      taken, sedumtak på förrådsbyggna- hastigheter och får mer Falsterbo- bostäder. Resterande tredjedel är  gon NKI-undersökning tidigare,  möter hyresgästernas önskemål
      der, laddstolpar och poolbil, berät- känsla. Redan boende på Fädriften  kommersiella lokaler, som Vellinge  men nu är man igång. märks att antalet händiga husvär-
      tar Christer Tedestål.   får förtur. Kanske vill man flytta  centrum. Under 2016 rustades här  - Vi kommer att göra detta varje år.  dar har utökats till fyra stycken, för-
                    till en mindre lägenhet. Även detta  upp ordentligt och förädlingen har  Svaren från den första undersök- sedda med varsin eldriven, tyst och
      Kontorshotellet Furan    bidrar till att få igång en flyttkedja,  fortsatt, berättar Christer Tedestål: ningen visade på både ris och ros,  miljövänlig bil. Tillgängligheten i
      Mitt i centrala Vellinge, i kvarteret  understryker Christer Tedestål. - Bland annat har två uteserveringar  fast mest ros, och det är vi glada för.  form av utökat telefontid har åtta-
                                  tillkommit och en restaurang har  Svarsfrekvensen var 70 procent,  faldigats. En ny, vacker och använ-
                                  byggts om.         vilket är mycket högt i sådana här  darvänlig webbsida har lanserats.
                                                sammanhang. Under hela 2018 har  Trygghetsvandringar i bolagets bo-
                                  Vad tycker hyresgästerna?  vi jobbat med det som framkom. Vi  stadsområden har genomförts.
                    Behöver du hjälp       NKI står för Nöjd Kund-Index och  har kunnat bocka av flera punkter
                    i hem & trädgård?      utförs via enkäter av många bo- där vi nu möter hyresgästernas öns- Fortsättning nästa sida
                      Ring oss
                    på 0764-114478!
        TRÄDGÅRDSARBETEN • HANTVERK • MÅLNING
            TAPETSERING • HEMSERVICE
            STÄDNING • FLYTTSTÄDNING

                Tel 0764-114478
             E-post: mats.holm@femtiofem.se
              www.femtiofem.se/vellinge                                          Östra Grevie
   1   2   3   4   5   6   7   8   9