Page 10 - Vellingeposten nr 1 2019
P. 10

10
      Fortsatt toppen           Öppna sinnes Påskutställning 2019

      för Toppengallerian         Rekordstort intresse för året stora konsthelg

      Under året som gick ökade omsättningen  Ännu dinglar ett och annat julpynt i buti-
      på Toppengallerian i Höllviken med 6,8%,  kernas skyltfönster, men för Öppna Sinnen
      en fantastisk omsättningsökning i jämfö- är julen sedan länge överstökad och pås-
      relse med detaljhandelns förväntade till- ken – den stora konsthelgen – är nära.
      växt på 2,4% för 2018.*
      – Av 26 butiker rapporterade 15 en ökad för- Krister Andersson, ordförande för den ideella
      säljning, berättar Jessica Gylleneiden, cen- föreningen som är öppen för alla konstälskare
      trumchef på Toppengallerian.    och konstutövare, berättar om Öppna Sinnens
      Klädbutikerna minskade sin omsättning med  Påskutställningar 2019 och de många nyheterna.
      endast -0,8%, vilket kan jämföras med ge- - Det väller in anmälningar till våra utställ-
      nomsnittet för klädförsäljningen i fackhan- ningar och vi slår knut på oss själva för att i
      deln som låg på -2,8% för helåret 2018. **  möjligaste mån rodda allas önskemål. Vi har
      – 2018 har varit ett mycket bra år och det är  tillsatt en arbetsgrupp på fem personer som
      glädjande att vi har satt ett nytt omsättnings- tar hand om allt som rör påskutställningarna.
      rekord, säger centrumchefen Jessica Gylle- Det känns om om fem par händer är i under-
      neiden. Men vi slår oss inte till ro utan fort- kant. Vi är otroligt glada över det enorma in-
      sätter arbetet med att erbjuda våra kunder en  tresset, både från utställare och från besökare,
      hög och personlig service.     säger Krister Andersson.
      Under 2017/2018 tillkom ICA Toppens om- och
      tillbyggnad av butiken där det nya Delitorget sä- Först till kvarn
      kert är en av många faktorer som ligger bakom  Fram till den första februari har de som öns-
      även de positiva besökssiffrorna på Toppengal- kar ställa ut möjlighet att anmäla sitt intresse.
      lerian. Besöken i Toppengallerian har under  I fjol räknade man till 107 utställare.
      fjoråret ökat med 104 241 personer. Söndagen är  - Även enligt årets prognos kommer vi att
      den dag i veckan som har ökat mest med 14,1%  passera 100 utställare. Vi tillämpar först till
      fler besökare (+27 058) jämfört med året innan.   kvarn-metoden, för vi har tyvärr inte obe-
      –Delitorget här på Toppengallerian har verk- gränsat med plats, förklarar ordföranden.
      ligen blivit en ny samlingsplats där personer i
      alla åldrar träffas över en frukost, lunch eller
      Afternoon tea. Här anordnas även temakväl-
      lar och intressanta föreläsningar. Skulle inte
      något av ovanstående erbjudande passa kan
      man alltid avnjuta en god smörgås, sallad el-                       Bild ovan:   denna kategori av konstnärer, betonar Krister
      ler en grilltallrik tillsammans med ett glas vin                      Krister Andersson,  Andersson.
      eller en öl, då Delitorget har fullständiga rät-                      ordförande för den
      tigheter, säger Jessica Gylleneiden.                            ideella föreningen  Olika uttryckssätt under samma tak
      *Källa: HUI Research                                    som är öppen för  Genom sin lyhördhet har Öppna Sinnen erfa-
      **Källa: Stilindex från Svensk Handel                           alla konstälskare  rit att de flesta besökare vill se så många olika
      Text SS                                          och konstutövare. uttryckssätt som möjligt. Därför satsar man i
                                                           år extra på utställningsplatser som rymmer ett
      Vellinge gästis stängs                                          flertal utställare.
                                                           Utöver den stora samlingsutställningen på
                                                           Folkets hus i Limhamn, har Öppna Sinnen
 Vi löser Era                               JOUR            ”Arantium”,  också hyrt Galleri Linné (också denna på
      Den sista januari stänger Vellinge gäst-
      givargård. Vad som kommer hända
                                                           Folkets hus i Limhamn), Lorensdal i Vel-
      med lokalerna, och om det kommer
                                                           linge, Galleri Engleson i Skanörs hamn, Gal-
      att finnas någon restaurang där är inte
                                                           leri Fiskarstugan på Östergatan i Skanör, Gal-
                                                   oljemålning av
      bestämt än.
                                                           Smygehamn, Galleri IsieTio i Stora Isie samt
      Församlingen äger den anrika fastigheten         dygnet runt!          kason,     leri Stallet i Falsterbo, Köpmansmagasinet i
                                                   Krister Andersson.
      på Malmövägen där Vellinge gästis ur-                           Foto: Krister  Galleri Alma i Grönby.
                                                           - På alla dessa platser finns utställarna närva-
 avloppsproblem!               Samlingsutställningen på Limhamn 040-                 rande och öppettiderna är desamma som för
      sprungliga byggnad ligger. Den 31 januari
                                                   Andersson.
      stängs restaurangen efter uppsägning av av-
                                                           samlingsutställningen, klockan tio till sjutton
      talet med den nuvarande krögaren på grund
                                                           varje dag under påskhelgen, förklarar Krister
                                  21 21 20
                                         husbehov, men inte riktigt vågar ta steget att
      av eftersläpande hyresbetalningar.
                                                           Andersson.
                                         ställa ut våra alster. Det är som att skriva en
                       Folkets hus på Limhamn är årets plats för den
      pengarna väl och då kan den inte spons-
                                         Vem har då glädje av den?
                       varje utställare ett av sina konstverk.
      Församlingen har ett ansvar att förvalta  stora samlingsutställningen. Här presenterar  bok och gömma den längst in i en byrålåda.  12 000 foldrar
      ra gästgiveriverksamhet före den egna
                                                           Den stora påskfoldern, med tydlig karta om
                                         - I fjol samlade vi första gångs-utställarna på
                       - Vi rekommenderar Folkets hus på Limhamn
      verksamheten. Kyrkan kommer inte att
                                                           varje visning och utställare, trycks i 12 000
                                         Garvaregården. Det blev en succé. I år gör vi
      driva någon restaurang i egen regi. Gästis  som startplats. I det mysiga caféet som vi  om det på vackra Bokenäs Konsthall i Ham- exemplar och kommer att finnas tillgänglig
                       också driver där, kan besökarna i lugn och ro
      är en viktig lokal både för Vellinge och  slå sig ner och över en kopp kaffe lägga upp  marlöv. Dels ställer man ut till ett reducerat  på många publika platser runt om i Öppna
                                                           Sinnens område.
 Med kunnig personal och snabb service står vi till Er tjänst.                            - Den kommer också att finnas på Öppna Sin-
                                         pris, dels får man praktisk handledning och
      invånarna, men när krögarna inte stannar
                       sin konstsafari, tipsar Krister Andersson.
                                         hjälp att hänga eller arrangera sina konstverk
      och det under lång tid bytts ut måste för-
                                                           nens hemsida. Ingen ska riskera att bli utan
                                         av erfarna utställare från Öppna Sinnens sty-
                       Extra omsorg om första gångs-utställarna
      samlingen fundera på vad de skall göra.
                   Vi löser Era                              JOUR
      Texty RS              Vi är många som skapar konstnärligt för  relse. Vi vill vara en bra partner och lots för  den, lovar Krister Andersson.
                                                     dygnet runt!
 £ Högtrycksspolning £ Slamsugning avloppsproblem!                           21 21 20
                                                       040-
       Vi löser Era
                                JOUR
                                  SPO
       Vi löser Era
                                         OL
                                                                 JOUR
                                JOUR
                               dygnet runt!
 £ Torrsugning £ Tankrengöring               21 21  SPOL                           dygnet runt!
       avloppsproblem!
                                 040-
                               dygnet runt!
                                 040- 20
        avloppsproblem!                21 21 20                               040-
                   Med kunnig personal och snabb service står vi till Er tjänst.

 £ Rotskärning £ Underhållsspolning                                             21 21 20
       Med kunnig personal och snabb service står vi till Er tjänst.
       Med kunnig personal och snabb service står vi till Er tjänst.
                   £ Högtrycksspolning
       £ Högtrycksspolning £ Slamsugning          £ Slamsugning
                                                     SPO OL
                               SPO OL
 £ Rörinspektion £ ADR Transport £ Underhållsspolning    SPOL                A A   SPOL
       £ Högtrycksspolning
                  £ Slamsugning
                                  £ Tankrengöring
                   £ Torrsugning
       £ Torrsugning
                 £ Tankrengöring
                                P ÅGARN
                               SPOL
                                PÅGARN
                                P
                               SPO OL
                  £ Tankrengöring
       £ Torrsugning
       £ Rotskärning
                                  £ Underhållsspolning
                   £ Rotskärning
                  £ Underhållsspolning
       £ Rotskärning
       £ Rörinspektion   £ ADR Transport     P ÅGARN A
                              PÅGARN A
                              P
                                                       Med kunnig personal och
 £ Sanering £ Industriunderhåll              P ÅGARN A                 P ÅGARN A
                                                   PÅGARN A
                   £ Rörinspektion
                              PÅGARN A
                                  £ ADR Transport
       £ Rörinspektion
                  £ ADR Transport
       £ Sanering
                 £ Industriunderhåll
                              P
                                                    P
                                                       snabb service står vi till tjänst
                  £ Industriunderhåll
       £ Sanering
                   £ Sanering
                                  £ Industriunderhåll
       Testvägen 10 B, 232 37 Arlöv |  Tel. 040-21 21 20 |  E-post: info@spolpagarna.se
       Testvägen 10 B, 232 37 Arlöv |  Tel. 040-21 21 20 |  E-post: info@spolpagarna.se |
                                   |
                   Testvägen 10 B, 232 37 Arlöv  Tel. 040-21 21 20  E-post: info@spolpagarna.se
 |
                       |
 Testvägen 10 B, 232 37 Arlöv  Tel. 040-21 21 20  E-post: info@spolpagarna.se
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15