Page 2 - VellingePosten nr 7 2018
P. 2

2
         Ledarspalten                                                     Nästa
      Är invandringen viktigare än vården?                                             VellingePosten
                                                                    utkommer den
                                                                    18-19 augusti

       Ingenting får lika mycket spridning,  förra delvis vara en effekt av det senare, om benter. Man vill bli läst, delad, uppskattad. Kanske bör man som skribent fundera över
      lika många arga eller glada tillrop, som  en fråga ständigt lyfts upp och diskuteras Till och med påhopp känns bättre än att inte detta också när man ser sina texter delas och
      om man skriver om invandring. Men bör  kommer människor förmodligen förr eller väcka några känslor alls. Inom opinions- lajkas, eller för all del mötas av hat och hot.
      man rikta in sin opinionsbildning på de  senare att uppleva den som viktig. journalistiken följer många noga listor över Är hatarna eller gillarna ens riktiga männi-
      frågor som sprids, eller på de frågor som               vilka texter som delas och läses mest och skor, är de svenskar, vad är deras syften?
      människor på riktigt tycker är viktiga? Det är heller ingenting som förvånar den tidningsföretagen skryter när deras skri- Bör man rikta in sin opinionsbildning på
                       som skriver om politik. Ingenting får lika benter ligger högt. Problemet är att den här de frågor som sprids, eller på de frågor som
       Det finns en mycket stor skillnad mellan  mycket spridning, lika många arga eller ekokammaren kanske inte alls är särskilt människor på riktigt tycker är viktiga?
      hur mycket en politisk fråga förekommer  glada tillrop, som om man skriver om in- relevant för läsarna i stort.
      i sociala medier och hur viktig väljarna  vandring. Man kan lägga dagar på att reda ut           Det är lätt att dras med i det som för da-
      tycker att frågan är. Det framgår i en  och begripliggöra komplicerade frågor om  Vi vet i dag att det sker påverkans- gen framstår som det som ”alla diskuterar”.
      rapport som företaget Comhem gjort om  ekonomi som påverkar människors vardag kampanjer på internet, där organiserade Jag gör det själv, vill delta i debatter, kor-
      svenskarnas digitala liv, ”Comhem-kollen”.                                rigera felaktiga föreställningar, försöka ge
      De frågor som sticker ut är framför allt  Är invandringen viktigare                   en sansad bild från det politiska perspektiv
      invandring, som förekommer långt mycket  än vården i vår vardag?                     som är mitt. Det är förstås inte heller så
                                                           att invandringsfrågan, eller integrationen,
      mer än vad folk tycker att den är viktig, och                           Välkomna till två riktiga lokaltidningar
                                                           skulle vara oviktiga. Det finns många saker
      vård, som människor tycker är allra vikti-                             Välkomna till Spegelntidningarna...
                                                       och våra läsare som ger oss beröm och därmed energi att utveckla Spegelntidningarna
                                                       till ännu mera läs- och annonsvärda tidningar. I år har vi fått ett nytillskott av VellingePos-
                                                           som bör diskuteras och
                                                        och våra läsare som ger oss beröm och därmed energi att utveckla Spegelntidningarna åsikter som inte bör
      gast men som inte syns i flödena särskilt                             och våra läsare som ger oss beröm och därmed energi att utveckla Spegelntidningarna
                                                       ten, en lokaltidning som startade 1960 och därmed Vellinges äldsta tidning.
                                                       och våra läsare som ger oss beröm och därmed energi att utveckla Spegelntidningarna
                                                       till ännu mera läs- och annonsvärda tidningar.
                                                       till ännu mera läs- och annonsvärda tidningar.
                                                        till ännu mera läs- och annonsvärda tidningar.
      mycket alls. Andra frågor som förekommer                              fotfäste mer och mer och är idag bara skuggan av vad de har varit. De täcker idag bara strax över
                                                           få stå oemotsagda. Men Comhem-rapporten
                                                       fotfäste mer och mer och är idag bara skuggan av vad de har varit. De täcker idag bara strax över
                                                       35% av hushållen i vårt område vilket göra att Spegelntidningarna som täcker 100% är en mer naturlig
                                                       fotfäste mer och mer och är idag bara skuggan av vad de har varit. De täcker idag bara strax över
                                                        fotfäste mer och mer och är idag bara skuggan av vad de har varit. De täcker idag bara strax över
                                                       för reklam till sina hushåll.  manar ändå till viss besinning, både från oss
      mycket oftare än de egentligen är viktiga är                            50% av hushållen i vårt område vilket göra att Spegelntidningarna som täcker 100% är en mer naturlig
                                                       brevlådor har ”Nej tack till reklam” har också våra tidningar på ett lysande sätt passerat hindren och
                                                       55% av hushållen i vårt område vilket göra att Spegelntidningarna som täcker 100% är en mer naturlig
                                                        bärare av information om man vill nå samtliga hushåll i området.t.
                                                       bärare av information om man vill nå samtliga hushåll i område
                                                       når fram till läsarna. Jämförbart ODR reklamen så har ca 40% både i Staffanstorp och Vellinge stopp
                                                       bärare av information om man vill nå samtliga hushåll i området.
      antirasism och jämställdhet, medan skolan                             i vårt distributionsområde.medier och från politiker. Vad sägs om en
                                                       På nätet hittas tidningarna på www.spegeln.se och www.vellingeposten.se. De läses i hela världen av
                                                        måste bli ännu bättre så att vi alltid är förstavalet när det gäller annonsering i vårt distributionsområde.
                                                       i vårt distributionsområde.
      och arbetsmarknaden inte får utrymme                                Staffanstorp når 9100 hushåll och Skånska dagbladet med 1750 ex.
                                                           rejäl, värderingsdriven, faktabaserad debatt
                                                       Att använda sina internetkanaler tillsammans med annonsering hos Spegelntidningarna ger både
                                                       Staffanstorp når 9900 hushåll och Skånska dagbladet med 1750 ex.
                                                       bättre räckvidd men framförallt bättre resultat för annonsörernas annonskampanjer.

                                                           om vården eller skolan i s
                                                        riksdagsmän skriver debattartiklar till Spegeln och därmed är vi kända hela vägen upp till Sveriges riksdag. llet? Någon gång
      i nivå med hur viktiga de är för väljarna.                             oberoende tidning till en tidning vars åsikter har starkt genomslag hos läsarna. Flera av områdetstä
                                                       Spegeln och VellingePosten arbetar med journalister som har dagstidningsbakgrund samt många duktiga
                                                        oberoende tidning till en tidning vars åsikter har starkt genomslag hos läsarna. Flera av områdets
                                                       och kunniga frilansskribenter. Många är experter inom respektive område. På produktionen arbetar vi med
                                                       oberoende tidning till en tidning vars åsikter har starkt genomslag hos läsarna. Flera av områdets
                                                       riksdagsmän skriver debattartiklar till Spegeln och därmed är vi kända hela vägen upp till Sveriges riksdag.
                                                           mellan nu och valet borde vi väl kunna
                                                       riksdagsmän skriver debattartiklar till Spegeln och därmed är vi kända hela vägen upp till Sveriges riksdag.
                                                       Vi är RS-kontrollerade inför år 2018 och godkända vid revisionen. Företaget som alla ansedda tid- - -
                                                       ningar använder, Orvesto mäter vår räckvidd samt kontrollerar våra siffror (Tryck och distribution) och
                                                        11 Spegeln Staffanstorp och 17 Spegeln Stortidning planerade. et i alla fall.
       Det här är ingenting som förvånar den  direkt och få en lajk på Facebook (av sin  intressen försöker vrida debatten och  klämma in d
                                                        bygg och trädgård, mat, jobb och utbildning, resor, motor mm. Vi har också ambition att utveckla
                                                       SDR kontrollerar med jämna mellanrum hur många som faktiskt läser Spegeln samt VellingePosten
                                                       och där har vi vid varje mätning har drygt 90% läsare bland de hushåll som får tidningen. Detta inne-
                                                       Vi har också ambition att utveckla familjesidor eftersom vi höjer antalet utgivningar från
                                                       Vi har också ambition att utveckla familjesidor eftersom vi höjer antalet utgivningar från
                                                       bär att du som annonsköpare alltid kan lita på våra tidningar och dess tryck, distribution, dess antal
      som följer sociala medier, eller för all del  mamma), medan lättflyktiga åsiktsalster  verklighetsbilden i olika riktningar. Vi vet
                                                       och dess läskvalité. Allt är kontrollerat av branschens ledande aktörer.
                                                       Vi är TS-kontrollerade inför år 2013 och godkända vid revisionen. Företaget som alla ansedda tidningar
                                                       Vi är TS-kontrollerade inför år 2013 och godkända vid revisionen. Företaget som alla ansedda tidningar
                                                       Genom dessa ord hälsar jag er
                                                       använder, Orvesto mäter vår räckvidd. Detta innebär att du som annonsköpare alltid kan lita på Spegeln,
                                                        distribution, dess antal och dess läskvalité.
                                                       använder, Orvesto mäter vår räckvidd. Detta innebär att du som annonsköpare alltid kan lita på Spegeln,
      medier i allmänhet. Invandring må på  om något av ämnena invandring, feminism,  också att just invandringsfrågan är pop Allt är kontrollerat av branschens  Publicisten Stefan
                                                       välkomna till år 2018
                                                       dess tryck, distribution, dess
                                                       dess tryck, distribution, dess
                                                        ulär
                                                       och Spegelntidningarna.
                                                       antal och dess läskvalité.
                                                       antal och dess läskvalité.
                                                        ledande aktörer.
                                                       Allt är kontrollerat av
                                                       Allt är kontrollerat av
      senare år ha klättrat upp som en av de vikti- identitetspolitik blir virala innan man ens  för dessa intressen, eftersom den polariserar  Svensson är ansvarig
                                                        Genom dessa ord hälsar jag er välkomna
                                                       branschens ledande aktörer.
                                                       branschens ledande aktörer.
                                                        till år 2012 och Spegelntidningarna.

                                                       Genom dessa ord hälsar jag er
                                                       Genom dessa ord hälsar jag er
      gaste politiska frågorna för väljarna, men i  hinner säga ordet klickraket. så mycket, och därför både kan radikalisera  Stefan Svensson utgivare och ytterst
                                                                 Publisher
                                                       välkomna till år 2013
                                                       välkomna till år 2013
                                                       och Spegelntidningarna.
                                                                 Stefan Svensson
                                                                 Chefsredaktör:
                                                       och Spegelntidningarna.
      många år har den dominerat den politiska                enskilda människor och möjligen skapa       ansvarig vad som står
      debatten på nätet. Kanske kan rent av det  Det här påverkar förstås också oss skri- misstro och minska samhällsgemenskapen.  i VellingePosten.
      VellingePosten nr 7 2018,
      Upplaga 20 000 ex. VellingePosten delas ut till samtliga hushåll i Vellinge kommun. Du hittar också tidningen påsexton tidningställ runt om i distributionsområdet samt på www.vellingeposten.
      se. Text och bild om inget annat anges: Ann Mellblom. Grafisk formgivning: Olof Kjölstad, Stefan Svensson. Ansvarig utgivare och chefredaktör: Stefan Svensson. Redaktionssekreterare:
      Ragnhild Svensson 0734-387402 Produktionsbolag: RAST i SKÅNE AB. Tryck: BOLD Sydsvenska Tryck AB. Distribution: SDR och egen. Försäljning av annonser: Stefan Karlsson 0733-56 64 99,
      Christer Holst 0735-44 02 61, Stefan Svensson 0735-44 02 28. Allan Holst 0735-44 02 33, Ragnhild Svensson 0734-38 74 02. Manuskript kan lämnas till redaktionen för VellingePosten på Box
      830, 245 18 Staffanstorp eller info@vellingeposten.se. Eftertryck av artiklar godkännes efter godkännande av ansvarige utgivaren. Eftertryck av annonser godkänns inte. Vi följer lagen om
      upphovsrätt och därför efterdebiterar vi med 1000 kr per påbörjad spalt enligt orinarie prislista. Utgivningsplan och prislista på www.vellingeposten.se.
        Walking with
        Dinosaurs
        Malmö Arena 2–4 november
         Dinosaurier är på väg till Sverige! Till hösten kommer den spektakulära
         och helt unika scenföreställningen Walking with Dinosaurs – The Arena
         Spectacular till Malmö Arena. Med dinosaurier i naturlig storlek,
         toppmodern teknik och kreativitet utöver det vanliga har den påkostade
         arenashowen förtrollat publik i alla åldrar och kritiker världen över.
         Föreställningar:
         2 nov kl 19:00
         3 nov kl 11:00, 15:00, 19:00
         4 nov kl 11:00, 15:00
         Boka dina biljetter på ticketmaster.se
         God lunch serveras vardagar kl 11.30-14.00 i Percy’s i Malmö Arena
         eller i Nilssons Restaurang & Bar på Malmö Arena Hotel.
         Se malmoarena.com för våra öppettider i sommar.
         I samarbete med:            Biljetter: ticketmaster.se, 077-578 00 00
                             VIP / Företagspaket: 040-642 04 00
                             Boka bord: 040-642 04 44                 malmoarena.com
   1   2   3   4   5   6   7