Page 10 - VellingePosten nr 7 2018
P. 10

10
      Vellingebostäder växer i Östra Grevie
      Vellingebostäder uppför i samarbete med Götenehus 16 st hyreslägenheter i Öst-
      ra Grevie. Lägenheterna ligger i omedelbar anslutning till Pågatågens perrong.
      Lägenheterna är fördelade i två hus. Sex stycken tvåor, sex stycken treor,
      två stycken fyror samt två stycken kollektivboendelägenheter. Inflyttning
      beräknas kunna ske 1 november 2019.
      Tanken med kollektivboendena är att till exempel sex ungdomar skall kunna
      dela bostad med gemensamma badrum, kök och gemensamhetsutrymme
      men enskilda sovrum till en förhållandevis låg hyreskostnad per person.
      Husen kommer på initativ av Vellingebostäder att förses med både solenergilös-
      ning och laddstolpar för elbilar. Finns det tillräckligt underlag och efterfrågan
      kommer det även finnas poolbilar i området.
      Lägenheterna kommer, som alla andra lägenheter hos Vellingebostäder, att
      fördelas via bostadsportalen Boplats Syd. Preliminärt kommer de att läggas ut
      för intresseanmälan våren 2019.
      Götenehus vann år 2017 en markanvisningstävling från Vellinge kommun.
      Götenehus förband sig då att uppföra dels ett antal villor men även dessa             LIONS LOPPMARKNAD I VELLINGE
               ÄNGAVÄGEN MITT EMOT VÅRDCENTRALEN
            ALLTID FÖRSTA LÖRDAGEN I VARJE MÅNAD
                KLOCKAN 9.00-13.00
            FYNDA BLAND NYINKOMNA PRYLAR OCH KOPPLA AV
           MED EN KOPP KAFFE ELLER VARFÖR INTE EN ”TJOCK GRILLAD”
                                   Vellingebostäder bygger tillsammans med Götenehus i Östra Grevie.
                VÄLKOMMEN
        www.facebook.com/lionsclubvellingesweden eller www.lionsvellinge.se flerfamiljshus som nu Vellingebo- ter Tedestål VD i Vellingebostäder: säger Christer Tedestål vidare.
                                  städer beslutat sig för att köpa när  - Detta är ett utomordentligt bra  - Östra Grevie är ett mycket attrak-
                                  de är färdigställda.    exempel på modernt kvalitativt boen- tivt område och vi vet att behovet
                                  Östra Grevie är en by som planeras  de, med fantastikt bra allmänna kom- av prisvärda hyresrätter är stort i
                                  växa de kommande åren efter Vellinge  munikationer som tar en till centrala  kommunen. Vi är glada över att
                                  kommuns och Trafikverkets satsning  Malmö, Trelleborg eller Köpenhamn.  samarbeta med Vellingebostäder
                                  på de nya Pågatågen som förbinder  Samtidigt bor man i en lugn miljö på  som är en långsiktig och seriös
                                  Trelleborg och Malmö med stationer  landet med utsikt över det skånska  fastighetsägare och förvaltare, säger
                                  i Östra Grevie och Västra Ingelstad.  slättlandskapet.  Oscar Åkesson, regionchef projekt-
                                  Vellingebostäder har i nuläget endast  - I direkt anslutning till de nya lägen- utveckling Syd Götenehus AB.
                                  15 st hyresbostäder i Östra Grevie.  heterna kommer Vellinge kommun de  Text SS
                                  Detta blir ett bra tillskott, säger Chris- närmsta åren att uppföra en förskola,  Illustration Vellingebostäder

                040-47 52 22             Anderssongården
            Falsterbovägen 34B • Box 9 • 239 21 Skanör
                                  i Falsterbo får nytt liv
          skanorsvvs@telia.com  •  skanorsel@telia.com

                                  I Falsterbo ligger en gård som varit  noveras eller snarare
                                  i samma familjs ägo sedan åtmins- restaureras. Thomas
                                  tone första halvan av 1700-talet  har arbetat som
                                  - Anderssongården.     länsantikvarie fram
                                  Gården som gränsar till Storgatan,  till sin pensionering
                                  Fädriften och Lotsgatan är uppförd  2016 så arbetet kom-
                                  1897. Föregångaren, en korsvir- mer att ske med ”tra-
                                  kesgård med sju längor ödelades  ditionella material
                                  totalt av den brand som drabbade  och metoder”. Logen
        Din Taxi på Näset                  Falsterbo 1896.       och lägenheten är en
                                  Idag bor Kerstin och Thomas Rom-
                                                ren antikvariedröm,
                                  berg på gården. Kerstin, född An- då inte mycket hänt
                                  dersson, är nummer sex i raden av  sedan 1940-talet.
                                  ”Anderssöner” som äger gården. Men givetvis kom-
                                                mer det att finnas
           040-45 33 00                  Under 2016 och 2017 har de två husen  ”moderniteter” som
                                  mot Fädriften renoverats. På loglängan
                                                badrum med varm-
                                  har hängrännor och stuprör bytts ut.
           VELLINGE TAXI                 Det gröna taket är ett sinuskorrugerat  vatten och värme i lägenheten.  Under sommaren kommer man att
                                                Planen är att använda logen som en
                                                              ha ”spontanloppis” med saker som
                                  plåttak, original från 1897, som må-
                                                lokal där olika aktiviteter kan ske.
                                  lades om 2017. Plåten från 1800-talet  Bara fantasin sätter gränser! Kerstin  man hittat i gömmorna men som
                                                              kan komma till bättre användning
                                  var av bra kvalitet, bara tre av plåtarna  och Thomas idé är att logen ska an-
         Hämtning utanför kommunen utan framkörningsavgift. fick bytas ut.      vändas som en del av utvecklingen av  någon annanstans. Om du vill boka
                                                              lokalen ringer du Thomas Romberg
           Förbeställ gärna om du har en tid att passa.               Falsterbo. Denna mycket välbevarade  på 0701–470533.
                Kostar inget extra.         Under 2018 och 2019 kommer log- kulturmiljö ska på olika sätt bli till- Text Per Widenstam, Bild: Falsterbo-
                                  längan och den sommarlägenhet som  gänglig för medborgarna. konstnären Eva Gremberg
                                  finns över porten mot Fädriften att re-


                                    Funderar du på att bygga hus?                  50 olika

                                                                   husmodeller!
                                    VårgårdaHus har lång och gedigen erfarenhet av   Vår    New England
                                    att bygga kvalitetshus. Vi hjälper dig hela vägen  arkitekt  Klassisk traditionell
                                                            hjälper dig
                                    – från tomtköp till färdigt hus. Info: 040-826 80,      Modernt nordiskt
          www.vargardahus.se                                          tills du är
                                    0708-45 05 51. niklas.jacobson@vargardahus.se   helt nöjd!
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15